ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletตำรา บทความ และสื่อการสอน
bulletอาหารและเครื่องดื่ม
bulletยาสมุนไพร
bulletเครื่องสำอางค์
bulletเกษตร
dot
dot
bulletบริการสถานที่
bulletสิ่งอำนวยความสะดวก
bulletด้านสุขภาพและบันเทิง
dot
Newsletter

dot
แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี article

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT: Rajamangala University of Technology Thanyaburi) จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาทาง ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจ คหกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาศาสตร์ สื่อสารมวลชน ศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาทาง ด้านนาฏศิลปและดุริยางค์ ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตสายวิชาชีพที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับการพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการจัดการเรียนด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย การผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม โดยให้ผู้สำเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อ ด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก มีวิทยาเขตปทุมธานี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12110 เบอร์โทร : 0-2549-4990-2 แฟกซ์ : 0-2549-4993

 

 

 

 
ข่าวและกิจกรรม

โปรโมชั่น เครื่องสำอางค์
โปรโมชันพิเศษ Beauty Festival @ บัวสปา มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิตและคลองหก
พิพิธภัณฑ์เสมือนบัว
พิพิธภัณฑ์บัว articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร. 0-2549-4990-2 โทรสาร 0-2549-4993 Rajamangala University of Technology Thanyaburi 39 Moo1, Rangsit-Nakhonnayok Rd. Klong6, Thanyaburi Pathum Thani 12110